Ochrona Danych Osobowych – wypełnienie obowiązku informacyjnego

Szanowni Klienci

Wobec faktu, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązywac będzie Rozporządzenie Parlamentu Europejsiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, czyniąc zadość obowiązkowi informacyjnemu wynikającemu z motywu 60 oraz art. 12 i 13 powołanego powyżej rozporządzenia uprzejmie informujemy, że:   

Administratorem Państwa danych osobowych jest Spółka: „Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o. o., z siedzibą: ul. Wschodnia 2, 47-330 Zdzieszowice, Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział KRS, Numer KRS: 0000293893, NIP: 1990066693, kapitał zakładowy: 29.590.000,00 zł

Inspektorem ochrony danych osobowych jest : Pani Elżbieta Miszkiewicz (kontakt:ela@rastal.com.pl)

Dane będa przetwarzane w związku z realizowaniem umów na dostawy wody i odprowadzanie ścieków na rzecz mieszkanców oraz pozostałych usług realizowanych przez Spółkę.

Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez Administratora:

  • w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz w celu zawarcia i realizacji umowy
  • w celu wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego,
  • w pozostałych celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, dochodzeniem roszczeń z tytułu prowadzenia działalności oraz do wypełnienia usprawiedliwionych celów Spółki,
  • na podstawie zgody – wyłącznie w celu wskazanym w treści udzielonej przez Klienta zgody.

Odbiorcą danych osobowych będą: Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o z siedzibą w Zdzieszowicach , ul. Wschodnia 2 , 47-330 Zdzieszowice. W zakresie realizacji działalności Spółki dane moga być udostępnione Gminie Zdzieszowice – właścicielowi  oraz  podmiotom lub organom, które są upoważnione do ich przetwarzania na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa oraz zawartych umów.

Podanie danych osobowych w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Administratorem a  Klientem jest niezbędne.

Podane dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz po jej zakończeniu na czas zgodny  z obowiązującymi przepisami, a w pozostałych przypadkach, w tym  prawnie uzasadnionych  celów Administratora,  do czasu cofnięcia zgody przez Klienta.

Zgodnie z prawem przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych, prawo do  wprowadzania zmian/poprawek, prawo do usunięcia swoich danych, prawo do ograniczeń w przetwarzaniu, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, prawo łatwej przekazywalności danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119), zwanej RODO.

Dane osobowe przetwarzane są na zasadach określonych Ustawą o ochronie danych osobowych.

Nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zdzieszowice

Spółka „Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. z siedzibą w Zdzieszowicach informuje, iż Decyzją nr GL.RED.070.7.20.2018.EK, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zatwierdziło Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zdzieszowice na okres 3 lat. Zatwierdzone Taryfy zostały ogłoszone w BIP Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w dniu 24.05.2018r.

W związku z powyższym Spółka udostępnia poniżej pełną treść Taryf obowiązujących od 01.06.2018r. do 31.05.2021r. dla Gminy Zdzieszowice.