Informacje dla odbiorców

Sposób załatwiania spraw

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo Klientów i Pracowników Spółki biuro przy ul. Wschodniej 2 w Zdzieszowicach pozostaje zamknięte dla interesantów.

Wszelkie sprawy można załatwić telefonicznie pod nr 77 544 59 41 lub mailowo pod adresem bok@wik.zdzieszowice.pl

Wszystkie druki dostępne są na stronie www.wik.zdzieszowice.pl w zakładce Informacje dla odbiorców i druki do pobrania.

W przypadku braku możliwości kontaktu w w/w sposób istnieje możliwość osobistego załatwienia spraw

po uprzednim telefonicznym umówieniu z pracownikiem Spółki.

Przypominamy o obowiązku zasłaniania nosa i ust podczas wizyt w obiektach administracji publicznej


 

Sprawy są załatwiane osobiście, listownie, telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Sprawami związanymi z:

 • zawieraniem umów o zaopatrzenie w wodę/odprowadzanie ścieków
 • reklamacjami

zajmuje się Dział Obsługi Klienta: tel. 534 710 346, 77 544 59 41

Sprawami związanymi z:

 • odczytami wodomierzy
 • rozliczaniem za dostawę wody/odprowadzanie ścieków

zajmuje się Dział Księgowości: tel. 509 844 258

Sprawami związanymi z wydawaniem:

 • zapewnień dostawy wody/odbioru ścieków
 • warunków przyłączenia
 • uzgadnianiem dokumentacji technicznej
 • sprawami związanymi z wymianą/legalizacją/plombowaniem wodomierzy

zajmuje się Dział Techniczny: tel. 690 963 927, 534 710 346, 77 544 59 41

Sprawami związanymi z awariami infrastruktury wodociągowej/ kanalizacyjnej zajmuje się

w dni robocze w godz. 7:30-15:30 Dział Obsługi Klienta: tel. 534 710 346, 77 544 59 41

w dni wolne od pracy oraz w godz. 15:30-7:30 Pogotowie Wodociągowe tel. 692 327 425

Rozliczenia i płatności

Rozliczanie odbiorcy usług następuje od momentu zainstalowania i zaplombowania wodomierza oraz zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków. Podstawą rozliczenia za świadczone przez Spółkę usługi w zakresie dostawy wody i odprowadzania ścieków są wskazania wodomierza/przepływomierza oraz obowiązująca taryfa cen i opłat za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków świadczone na terenie miasta i gminy Zdzieszowice. Faktura jest wystawiona po dokonaniu odczytu przez pracowników Spółki lub po podaniu odczytu wodomierza przez Odbiorcę osobiście lub telefonicznie.

Płatności mogą być dokonywane przelewem, za pośrednictwem poczty lub banków – prowizja według stawek poszczególnych placówek.

Płatności z tytułu świadczonych przez Spółkę usług podlegają ciągłemu monitorowaniu. W przypadku stwierdzenia nieregulowania należności Spółka wdraża, zgodnie z umową, procedurę windykacyjną, która może zostać zakończona odcięciem dostawy wody. W zawiadomieniu podany jest termin zamknięcia i wskazany zastępczy punkt poboru wody. Informacja ta przekazywana jest jednocześnie do Burmistrza Miasta Zdzieszowic oraz Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

Jak przyłączyć się do sieci wodociągowej i / lub kanalizacyjnej?

Aby przyłączyć się do sieci wodociągowej i / lub kanalizacyjnej będącej w posiadaniu Spółki Wodociągi i Kanalizacja w Zdzieszowicach należy wykonać następujące kroki:

 1. Złożyć wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci w siedzibie Spółki.  Wniosek o wydanie warunków
 2. Po wydaniu warunków odebrać je w siedzibie Spółki.
 3. Zgłosić Spółce chęć rozpoczęcia robót.
 4. Zlecić pisemnie odbiór przyłącza (na otwartym wykopie).

Druk zlecenia odbioru przyłącza wodociągowego / kanalizacyjnego

5. Złożyć wniosek o zawarcie umowy.

 Wniosek o zawarcie umowy

Wszystkie szczegóły dotyczące wykonania i odbioru przyłączy zawarte będą w wydanych warunkach technicznych.

Koszty wykonania przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego ponosi właściciel przyłączanej nieruchomości.

Istnieje możliwość zlecenia wykonania przyłącza Spółce WiK – należy wtedy złożyć zlecenie wykonania usługi odpłatnej.

Jak opróżnić zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekłe (szambo)?

Procedura świadczenia usług wywozu nieczystości ciekłych ze zbiornika bezodpływowego (szamba)

 1. Należy złożyć do Spółki wniosek o zawarcie umowy na wywóz nieczystości płynnych samochodem asenizacyjnym. Wniosek można złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres bok@wik.zdzieszowice.pl
 2. Po przygotowaniu umowy pracownik Spółki kontaktuje się w celu ustalenia terminu podpisania umowy.
 3. Usługa świadczona jest po telefonicznym zgłoszeniu zlecenia pod nr tel. 77 544 59 41.
 4. Zleceniodawca zobowiązuje się do:
 • zapewnić Spółce bezpieczny wjazd na teren posesji pojazdu asenizacyjnego w sposób umożliwiający zrzucenie do wlotu zbiornika bezodpływowego węża urządzenia zasysającego;
 • dbać by do zbiornika nie przedostały się inne niż o pochodzeniu bytowym ścieki, tj. gnojowica, wody opadowe, odpady stałe, smary, chemikalia i inne, mogące wpłynąć negatywnie na bezpieczeństwo procesu technologicznego oczyszczania ścieków;
 • nie doprowadzać do nadmiernego zagęszczania się ścieków i utraty przez nie bakterii tlenowych;
 • zapewnić, w uzgodnionym terminie obecność w obejściu osoby dorosłej w obecności której usługa zostanie wykonana.

Twardość wody w poszczególnych miejscowościach

Określenie klasy twardości wody

Gdzie występuje

mg/dm3 CaCO3

Niemieckie stopnie twardości = 0dH

Francuskie stopnie twardości = 0fH

Angielskie stopnie twardości = 0e (Clarka)

Amerykańskie stopnie twardości

bardzo

miękka

Gmina Strzeleczki poza zamkiem w Mosznej.

< 75

< 4,2

< 7,5

< 5,25

< 75

miękka

Gmina Walce, miasto i gmina Krapkowice, wieś Odrowąż.

75 – 150

4,2 – 8,4

7,5 – 15

5,25 – 10,5

75 – 150

średnio

twarda

Krępna i Rozwadza, miasto Gogolin, Malnia, Chorula, Obrowiec, miasto Zdzieszowice, Moszna-zamek, Zakrzów, Dalnia, Januszkowice.

150 – 300

8,4 – 16,8

15 – 30

10,5 – 21

150 – 300

twarda

Górażdże, Oleszka, Jasiona, Żyrowa, Kamień Śląski, Kamionek.

300 – 500

16,8 – 28,0

30 – 50

21 – 35

300 – 500

bardzo

twarda

 

> 500

> 28,0

> 50

> 35

> 500